Obchodní podmínky

od 01.07.2022

Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Nikola Běhalová, IČO: 06626581 (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

Objednáním fotoslužeb u fotografa klientem, klient automaticky potvrzuje přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v ceníku a povinností vyplívajících z autorského zákona č. 121/2000 Sb , zároveň pak akceptuje fotografův autorský přístup a fotografický styl.

Fotograf si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

1. Objednání fotografických služeb

 • Objednání fotoslužeb lze telefonicky, prostřednictvím e-mailu, facebooku, instagramu nebo rezervačního formuláře uvedeného na webových stránkách.
 • Při telefonické objednávce klient obdrží potvrzovací SMS s datem, časem a místem focení.
 • Objednání fotoslužeb je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
 • Při exteriérovém focení mimo Olomouc je k ceně zvoleného balíčku připočítáno cestovné ve výši 4 Kč / Km počítáno pro cestu tam i zpět ze sídla fotografa.
 • Doba focení je individuální, liší se v závislosti na zvoleném balíčku.
 • Dohodnuté fotografování musí být klientem odloženo nebo zrušeno nejpozději jeden den před domluvenou schůzkou. V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí se fotografování přesouvá na nejbližší možný termín. Fotograf je oprávněn zrušit nebo přeložit termín z důležitých důvodů jako je nemoc, úraz, opatrování člena rodiny nebo jiná nenadála událost, kterou nebyl schopný ovlivnit. O této skutečnosti bude klient informován prostřednictvím emailu, sms nebo sociálních sítí.
 • Fotograf neručí za nespolupracování zvířat nebo účastníků při fotografování. V takovém případě nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních snímků a tato skutečnost není brána jako důvod k reklamaci nebo slevy z ceny za fotoslužby.
 • V případě využití slevových poukázek, dárkových voucherů má klient povinnost tuto skutečnost oznámit fotografovi při objednání termínu. Na dohodnutou schůzku je potom povinen donést tento voucher sebou a odevzdat fotografovi. V opačném případě nebude možné voucher nebo slevu uplatnit. Slevy nelze sčítat, pro jedno fotografování je možné použít pouze jeden voucher nebo slevovou poukázku.


2.  Výběr a úprava fotografií

 • Neupravené náhledy fotografií zasílá fotograf klientovi nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy proběhlo fotografování prostřednictvím zaheslovaného alba v online galerii. Počet náhledů není pevně stanoven, ale umožňuje dostatečnou možnost výběru fotografií k finální úpravě vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Klient si z tohoto alba zvolí svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo po konzultaci s klientem tento výběr opravit v případě, že fotografie není dostatečně kvalitní (špatné zaostření, šum, atd...). Pokud si klient nestihne vybrat fotografie k úpravě po 60 ti dnech, dochází k automatickému smazání online galerie s náhledy. Na tuto skutečnost bude klient upozorněn. Pro opětovné nahrání online galerie si fotograf účtuje manipulační poplatek ve výši 300,-Kč.
 • Neupravené náhledy slouží výhradně k výběru fotografií k následné úpravě a jsou majetkem fotografa jakožto autora díla. Tyto náhledy není dovoleno dále stahovat, zveřejňovat ani upravovat bez souhlasu fotografa. Neupravené fotografie ani fotografie ve formátu RAW fotograf neposkytuje.
 • Klient akceptuje fotografův styl úpravy a umělecké obrazové cítění. Dále pak akceptuje skutečnost, že fotograf zpracovává fotografie v souladu s jeho stylem a je si vědom jeho fotografického stylu, se kterým se seznámil již před dohodnutým focením na základě fotografova portfolia a je si vědom toho, že na stížnosti, které budou souviset se stylem fotografa nebude brán zřetel.
 • Vyjádření s nespokojeností s výslednými fotografiemi je klient povinen fotografovi oznámit neprodleně, nejpozději do jednoho týdne ode dne odevzdání zakázky fotografem.

3.  Dodání výsledných fotografií

 • Fotografie jsou klientovi dodány nejpozději 3 týdny ode dne, kdy fotograf obdrží výsledný výběr fotografií od klienta.
 • Výsledné fotografie klient obdrží ve dvojím rozlišení prostřednictvím zazipovaného souboru na serveru uloz.to. Jedno rozlišení fotografie bude v originální tiskové kvalitě a druhé rozlišení slouží k prezentaci fotografie na sociálních sítích a internetu, které obsahuje logo fotografa. Klient se zavazuje používat pro prezentaci na internetu a sociálních sítí pouze rozlišení, které je k tomu určeno. Fotografie v originálním rozlišení slouží pouze pro tisk nebo následnou tvorbu chovatelské grafiky.
 • Při reportážním fotografování kynologických či jiných akcí obdrží klient od fotografa album s upravenými reportážními fotografiemi prostřednictvím alba na zoneramě, tyto fotografie budou poskytnuty v rozlišením vhodném pro internetovou prezentaci a prezentaci na sociálních sítích a budou obsahovat malé logo autora. Klient akceptuje fotografův styl, kterým zdokumentuje akci, pokud nebylo dohodnuto jinak. Klient si může stáhnout libovolný počet fotografií pro následnou prezentaci své akce, ovšem musí zveřejnit kompletní album s upravenými fotografiemi od fotografa a upozornit účastníky akce, aby si fotografie pro další soukromou prezentaci stahovali výhradně z tohoto alba.

4.   Grafické služby

 • Jakožto doplňkovou službu nabízí fotograf grafické služby, zvláště pak chovatelskou grafiku, která je tvořena z jeho autorských fotografií nebo s fotografií dodaných klientem. Klient se zavazuje, že v případě dodání vlastních fotografií, která nejsou autorskými fotografiemi fotografa o informování autora fotografií a zajištění jeho souhlasu s tvorbou grafiky. V případě, že dojde k porušení autorských práv třetí strany, nenese fotograf zodpovědnost za toto porušení.

5. Cena a Platba

 • Ceník jednotlivých balíčků i chovatelské grafiky je uveden na webových stánkách fotografa.
 • Fotograf si vyhrazuje právo na změnu ceníku.

 • Platba za vybraný balíček fotografií probíhá po odeslání náhledů. V případě, že si klient vybere fotografie nad rámec zvoleného balíčku, bude mu tato částka doúčtována, dle uvedeného ceníku. Fotograf si vyhrazuje právo začít s úpravou fotografií až po uhrazení základní částky klientem.

6. Autorská práva fotografa a práva užívání klienta

 • Autorská práva se řídí zákonem č. 121/2000 sb. a náleží fotografovi, a to i po zakoupení fotografií klientem. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Fotograf si vyhrazuje neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie publikována, bude klient s touto skutečností seznámen ovšem nevzniká mu žádný další nárok, a to ani vůči třetím stranám. Pokud si klient nepřeje zveřejnění jeho fotografií, je potřeba tuto skutečnost písemně oznámit fotografovi, a to již při objednávání fotografování.
 • Prodej plných autorských práv fotograf neposkytuje.
 • Fotografie není bez souhlasu autora dovoleno, jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.
 • Zakoupením fotografií v získává klient soukromá práva na užívání fotografií, tím se rozumí tisk fotografií pro soukromé použití, použití fotografií pro chovatelskou grafiku své chovatelské stanice, právo publikovat fotografie na internetu a sociálních sítích pro nekomerční účely a pouze v rozlišení k tomu přizpůsobenému a s logem autora.
 • Klient se zavazuje nepoužít fotografie ke svému komerčnímu použití nebo k použití pro komerční účely třetí strany, včetně fotosoutěží, kalendářů, publikace v časopise.
 • Komerční použití fotografií je zakázáno.


7.  Dárkové poukazy a doplňkový prodej

 • Zakoupením dárkového poukazu vzniká jeho držiteli nárok na fotoslužby dle ceny uvedené na poukazu po jeho předložení fotografovi, tato cena nezahrnuje vzniklé náklady na dopravu. Doprava je stanovena podle aktuálního ceníku cestovného ke dni domluveného termínu focení.
 • Platnost poukazu je 1 rok od jeho zakoupení.
 • Doplňkový prodej produktů nabízím pouze z mých autorských fotografií, ceník doplňkových produktů je uveden v této sekci.
 • Doba doručení se může měnit v závislosti na dodavateli.
 • Cena dopravy je stanovena podle aktuálních cen dopravců